Политика и власть Ξ
17:04, 15 Июня 2021
Буряад Уласай Толгойлогшо Арадай Хуралай hунгамалнуудай урда соёлой талаар хэмжээ ябуулгануудай шанарай сэгнэлтэ тухай тоосоо бариха
Буряад Уласай Толгойлогшо Арадай Хуралай hунгамалнуудай урда соёлой талаар  хэмжээ ябуулгануудай шанарай сэгнэлтэ тухай тоосоо бариха
Буряад Уласай Толгойлогшо Арадай Хуралай hунгамалнуудай урда соёлой талаар хэмжээ ябуулгануудай шанарай сэгнэлтэ тухай тоосоо бариха Фото: Восток-Телеинформ, архив

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов «2020 ондо  Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ оршодог соёлой, элүүрые хамгаалгын, болбосоролой болон социальна хангалгын талаар эмхинүүдэй үзүүлэгдэhэн туhаламжануудай шанар сэгнэлгын дүнгүүд тухай» гэжэ элидхэл Арадай Хуралай hунгамалнуудай урдаээлжээтэ сесси дээрэ июниин 30-да хэхэ.

Заатагүй хэгдэдэг тоосооной дүнгөөр Арадай Хуралай hунгамалнууд тогтоол баталдаг. Буряад Уласай Арадай Хуралай үзэмжэдэ тогтоолой түсэл социальна политикын талаар хороон оруулдаг. Соёлой, элүүрые хамгаалгын, болбосоролой болон социальна хангалтын талаар эмхинүүдэй ажалай шанар дээшэлүүлхын тула Буряад Уласай толгойлогшодо тусхай рекомендацинууд бэлдэгдэнхэй, - гэжэ Восток-Телеинформ дуулгана.

Түрүүшын иимэ сэгнэлтэ 2019 оной сесси дээрэ 2018 оной ажалай дүнгөөр үгтэhэн байна.  Тэрэ сагта 223 эмхинүүд шалгалта гараа, хэрэгтэй инфраструктура, болобосон түхэл, зоной hайшаалга ажаhуугшадhаа асуудал табижа элирүүлэгдээ. Бэеэ даа Буряад орон Орос Уласай hайн регионуудай тоодо ороо. 

Новости за сегодня