Политика и власть Ξ
09:26, 21 Апреля 2021
Пётр Мордовской: Короновирус үбшэнhөө hэргылэмжын ажал үбшэнтэншьегүй аймагуудта hуладхаажа болохогүй
Пётр Мордовской: Короновирус үбшэнhөө hэргылэмжын ажал үбшэнтэншьегүй аймагуудта  hуладхаажа болохогүй

Коронавирус үбшэнэй һүжэржэ дэлгэрхэгүйн талаар уласай оперативна штаб хахад жэлэйнгээ ажалай дүн гаргана. Энэ штаб 2020 оной октябрь  hарада ажаллажа эхилээ. COVID-19 үбшэнэй ехээр дэлгэржэ байха сагта үдэр бүхэндэ 90 түргэн хүдэлдэг бүлгэмүүд  шалгалтануудта гаража байгаа.

Мүнөө сагта түргэн хүдэлдэг бүлгэмүүд хүдэлhөөр зандаа, 2020 оной октябриин 21-hээ 2021 оной апрелиин 11 болотор 13122  хуули эбдэгшэ юридическэ болон физическэ нюурнуудта протоколнууд табигдаа. Коронавирусhоо hэргылэмжын хэмжээ ябуулгануудай эрилтэнүүдые дүүргээгүй 789 эмхинүүдтэ захиргаанай харюусалганууд тохогдоо.

- Бидэ саг үргэлжэ короновирус үбшэнэй дэлгэрэлгэ  адаглан шалгалта ябуулнабди. Түргэн хүдэлдэг бүлгэмүүд үбшэнтэншьегүй аймагуудта мүнөөшье сагта ажал үнгэргэhөөр. Иимэ таhалбаригүй ажал үбшэнэй дэлгэрхэгүйн гол зүйл болоно. Энээниие статистика гэршэлнэ. Шалгалтын хэмжээ ябуулгануудые шангалhан сагhаа үбшэнтэн үсөөржэ эхилээ. Октябрь соо үдэр бүхэндэ 300  коронавирусай ушарнууд байгаа, харин мүнөө сагта үдэрэй 45 шэнэ үбшэнтэн  бүридэлдэ абтана. Тиимэhээ манай гол зорилго хадаа короновирус үбшэнhөө hэргылэмжын ажал үбшэнтэншьегүй аймагуудта  hуладхажа болохогүй, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талаар орлогшо Пётр Мордовской тэмдэглэбэ. 

Новости за сегодня